• מצוות האמונה (ב) – לית אתר פנוי מיניה - מדרכי העליה

 • כתב - הרב מאור תפארת    
 • - לכתבות נוספות אצלנו על:
 • שתף
 • המקובל הרב יעקב עדס שליט"א בקונטרס "מדרכי העליה" (שנכלל בספרו "פרקי יעקב - דברי מחשבה") מבאר כמה עניינים חשובים שיתבונן בהם האדם, ועל ידם יגיע לעליה רוחנית ויתן כוחות רוחניים חזקים לנשמתו.  

  בפרק הרביעי בחוברת הרב מתייחס ליסוד שהתבאר בשני ספרים חשובים – "ספר התניא" (שער היחוד והאמונה) לאדמו"ר הראשון של חסידות חב"ד, ובספר "נפש החיים" לרבי חיים מוולוז'ין. היסוד הוא "לית אתר פנוי מיניה" (אין מקום פנוי ממנו) - "אין עוד מלבדו". והרב בספרו מסביר איך בן אדם על ידי הפנמה של היסוד הזה יכול לזכות לכוחות רוחניים גדולים מאוד.

  ואלו דבריו שם (בשינויי לשון ועריכה קלים):

  א. השם יתברך נמצא בכל מקום, וכמו שלפני התחלת ההתחלות של בריאת העולם הייתה עצמותו יתברך ממלאת את הכל, ולא היתה מציאות של מקום פנוי ממנו, כך גם אחרי בריאת העולם השם יתברך נמצא בכל מקום, ולא נעשה שום שינוי בעצמותו יתברך על ידי בריאת העולם. ולכן השם יתברך ממלא את כל העולמות וסובב את כל העולמות, והוא הווה בכל ממש כפשוטו, ואין שום מציאות של איזה מקום שפנוי ח"ו ממנו. ובלשון ספרי הקבלה אמרו על זה "לית אתר פנוי מיניה". וידיעת דבר זה מקדשת את נשמתו של האדם מאוד, ולא זו בלבד אלא מלבד הידיעה בזה בכל רגע שחושב האדם את דבר זה, מחשבה זו מוסיפה כוח ועוצמה רוחנית עצומה בנשמתו.  

  ב. והעניין הזה, שמלבד המצווה לדעת דבר זה גם מצווה לחשוב אותו ועליו, ושמלבד שידיעת דבר זה מקדשת את נשמתו של האדם גם תוספת המחשבה בזה מוסיפה לו עוצמה רוחנית, כל זה נרמז ומבואר בפרשת ואתחנן פרק ד' פסוק ל"ט דכתיב "וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד". ולכן כל כך ציוותה התורה במיוחד על דבר זה בשני ציוויים מחשבתיים חזקים – הראשון "וידעת היום" והשני "והשבות אל לבבך".

  ג. ואופן המחשבה בדבר זה הוא בין כדבר כשלעצמו ובין כמחשבה נלווית לקיום התורה והמצוות. כדבר כשלעצמו, שכל רגע שאדם משקיע את מחשבתו בידיעת הדבר הנ"ל, שהקדוש ברוך הוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, ונמצא עכשיו ברגע זה עם האדם ביחד במקום שהוא נמצא הוא דבר חשוב. וכמחשבה נלווית, שישנה מעלה כשמלווה האדם את תורתו ותפילתו ואת מצוותיו שבין אדם לחברו במחשבה זו. וזה גם נותן תוספת עוצמה וכוח קדושה ורוחניות במצוותיו ומעלה אותם למקום יותר גבוה.

  ד. והיו מגדולי עולם שהייתה דעתם שדבר חשוב הוא שמי שמסוגל לכך ישקיע את מחשבתו בדבר זה לכל הפחות כעשר דקות עד רבע שעה ביום. אם כדבר בפני עצמו, שישב עם עצמו עשר דקות ויחשוב על כך, או לחילופין בעשר דקות מתוך התפילה והלימוד, ועל ידי זה יקבל כוח לכל היום כולו. וכל אדם ימצא לעצמו את הדרכים איך להתחזק במחשבת דבר זה שהיא שורש גדול לזכות על ידי זה למדרגות עצומות.              

 • {{report.countcommenttotal}}  {{report.count}} 
 • תגובות 

חזרה לראש הדף